دولت ژاپن پیش نویس نقشه راه انتشار صفر کربن را تهیه کرد

دولت ژاپن پیش نویس یک نقشه راه را تهیه کرده که هدف بدست آوردن انتشار صفر کربن در بسیاری از بخش های کشور پیش از هدف تعیین شده ۲۰۵۰ را دارد.

این پیش نویس خواهان اتخاذ تمامی اقدام های سیاست گذاری طی پنج سال آینده شده که تا سال ۲۰۲۵ ژاپن را در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف برق به سطح صفر خالص در دستکم ۱۰۰ منطقه آزمایشی قرار دهد.

دولت قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ در این مناطق به انتشار صفر دی اکسید کربن دست یابد. این مناطق هم نواحی شهری و هم روستایی را در بر خواهد گرفت تا راه های مختلف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را به نمایش بگذارند.

در این پیش نویس استدلال شده که با اتخاذ اقدام های بسیار پیشرفته در این مناطق و سایر مکان های کشور، می توان پیش از سال ۲۰۵۰ در بسیاری از مناطق ژاپن به انتشار صفر دی اکسید کربن دست یافت.