میانماری های ساکن بریتانیا در اعتراض به ارتش تظاهرات کردند

میانماری های ساکن بریتانیا در اعتراض به ارتش میانمار به خیابان ها آمدند و حمایت خود از دولت وحدت ملی تازه تشکیل شده را نشان دادند.

روز یکشنبه صدها میانماری ساکن بریتانیا در میدانی در مقابل ساختمان پارلمان در لندن تجمع کردند و در شعارهایشان خواستار حمایت از دولت تازه تاسیس میانمار شدند.

این تظاهرات را جکی سان، یکی از اعضای گروهی که برای برقراری دموکراسی در میانمار تلاش می کند، برگزار کرد.

خانم سان گفت که تظاهرکنندگان می خواهند دنیا بداند که جامعه میانماری ها در بریتانیا و کشورهای دیگر در حمایت از دولت تازه تاسیس متحد هستند.

او همچنین گفت که آنها می خواهند به مبارزات خود ادامه دهند تا دولت بریتانیا نیز از این دولت جدید حمایت کند.

تظاهرکنندگان در حالی که سه انگشت خود را بالا نگه داشته بودند، در خیابان های لندن راهپیمایی کردند. این حرکت سمبل مقاومت معترضان در برابر ارتش است.