نگرانی هیئت سازمان ملل درباره قوانین مهاجرت ژاپن

یک هئیت سازمان ملل درباره تغییرات در قانون مهاجرت ژاپن که در پیشنویس بازنگری شده آمده ابراز نگرانی کرده و می گوید این تغییرات برای حفاظت از حقوق بشر مهاجران خارجی کافی نیست.

دولت ژاپن به منظور مقابله با شمار روزافزون خارجیان غیرقانونی که از اخراج شدن از کشور خودداری کرده اند و در مراکز دولتی در بازداشت بسر می برند این پیش نویس بازنگری شده را تهیه کرد.

این پیش نویس به اشخاص اخراجی اجازه می دهد در صورتیکه شرایط خاصی داشته باشند از جمله بیم فرار کردنشان وجود نداشته باشد با اعضای خانواده و یا حامیانش خود باقی بمانند.

کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه و دیگران ابراز نگرانی کرده اند که این بازداشت های اجباری ادامه خواهد یافت.

آنها می گویند این اقدامات جدید تنها در موارد استثنائی اعمال خواهد شد و می گویند مقامات اداره مهاجرت در اجرای آنها آزادی عمل خواهند داشت.

آنها می گویند کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ژاپن نیز آن را امضا کرده است تصریح می کند که همه افراد حق آزادی فیزیکی را دارند و هیچکس را نمیتوان از این حق محروم کرد مگر طبق روندی که قانون تعیین کرده باشد.