کاهش تراشه منجر به توقف کارخانه سوبارو می شود

شرکت سوبارو خودروساز ژاپنی اخیرا تحت تاثیر کمبود جهانی نیمه هادی ها قرار گرفته است.

مقامات این شرکت می گویند از ۱۰ تا ۲۰ آوریل هر دو خط تولیدشان در کارخانه یاجیما در شمال توکیو را متوقف خواهند کرد.

۲۱ آوریل که تولید دوباره شروع شود، فقط یک خط فعال خواهد بود. انتظار می رود این اقدامات تولید سوبارو را در حدود ۱۰ هزار دستگاه کاهش دهد.