احیای اکوسیستم پهنه جزر و مدی در مجاور منطقه توهوکو

یک گروه پژوهشی دانشگاه توهوکو دریافته است که بوم سازگان (اکوسیستم) پهنه جزر و مدی در مجاور منطقه توهوکو در شمال شرقی ژاپن از زمان سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ تا حد زیادی احیا شده است.

این گروه تحت هدایت پروفسور اورابه جوتارو در ۱۱ مکان از پهنه جزر و مدی در مجاور استان های فوکوشیما، میاگی و ایواته با کمک مردم محلی در مورد جانوران آبزی تحقیق کرد.

میانگین تعداد گونه های آبزیان پس از سونامی تا حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و به ۳ / ۳۲ عدد رسید. در سال ۲۰۱۳ این گونه ها افزایش یافته و به ۸ / ۵۸ رسید و پس از کاهش دوباره در سال ۲۰۱۹ به طور تدریجی افزایش یافته و به ۵ / ۵۶ عدد رسید.

این رقم حدود ۴۰ درصد بیشتر از قبل از سونامی است و در تمام ۱۱ مکان شاهد افزایش بوده است.

در پهنه جزر و مدی هیتسوگائورا در نزدیکی شهر ریفو در استان میاگی، تعداد گونه ها پس از سونامی تا حدود ۲۰ درصد کاهش یافت، اما با اضافه شدن گونه های جدیدی مانند خرچنگ های گازامی و اسفنج های دریایی تعداد آنان تا حد زیادی افزایش یافت.

پس از پیدا شدن حلزون های کمیاب پهنه جزر و مدی و ساحلی این تعداد در سال ۲۰۱۹ به ۴۴ عدد رسید. این حلزون ها از سوی وزارت محیط زیست به عنوان گونه های در معرض انقراض تعیین شده اند.

اورابه می گوید سونامی سال ۲۰۱۱ چرخه اکوسیستم سراسر مناطق جزر و مدی را دوباره به راه انداخت و آنجا را زیستگاه بهتری برای بسیاری از گونه ها کرده است. در این میان، احتمال آن می رود که گرمایش جهانی باعث مهاجرت گونه های جدید و ماندن آنها در این منطقه شده باشد.

او می گوید که این پهنه های جزر و مدی منبع گسترده ای از ارگانیسم های دریایی است که دلیلی برای ادامه تحقیقات است.