ژاپن ارسال واکسن برای سالمندان را آغاز کرد

وزارت بهداشت ژاپن روز دوشنبه، یک هفته پیش از شروع واکسیناسیون افراد مسن، تحویل واکسن به استان ها را آغاز کرده است.

واکسیناسیون حدود ۳۶ میلیون جمعیت ۶۵ سال به بالا در مرحله بعد از واکسیناسیون کارکنان کادر پزشکی با واکسن فایزر- بیو اِن تک قرار دارد که در ماه فوریه آغاز شد.

در هفته جاری توکیو، کاناگاوا و اوساکا هر یک ۳۹۰۰ دوز و استان های دیگر هرکدام ۱۹۵۰ دوز دریافت خواهند کرد.

وزارت بهداشت می گوید که امیدوار است در ماه آینده به جای سرنگ هایی که از هر شیشه واکسن پنج دوز بیرون می کشند و بهره وری کمتری دارند، استفاده از سرنگ هایی را آغاز کند که می توانند از یک شیشه واکسن شش دوز بکشند.

این وزارتخانه افزود که انتظار دارد تا پایان ماه ژوئن واکسن کافی برای دو بار تزریق به همه افراد مسن را فراهم کند.