صید ماهی در آب های ساحلی فوکوشیما آغاز شد

ماهیگیران استان فوکوشیما در شمال شرق ژاپن پس از پایان دوره صید آزمایشی در پی حادثه هسته ای سال ۲۰۱۱، اولید صید خود را انجام داده اند.

در زمان صید آزمایشی، ماهیگیران نوع جانداران دریایی که صید می کردند را محدود کرده و دفعات صید را نیز کاهش داده بودند. آنها در این دوره ماهی های صید شده را که آزمایش های عدم آلودگی به مواد رادیواکتیو را پشت سر گذاشته بودند جهت سنجش واکنش خریداران روانه بازار کرده بودند.

آنها در نظر دارند ظرف چند سال آینده حجم صید را افزایش دهند.