بهبود خوشبینی تجاری در بین شرکت های تولیدی ژاپن

یک بررسی دقیق در ژاپن نشان می دهد که خوشبینی تجاری در میان تولیدکنندگان بزرگ به سطح قبل از همه گیری جهانی ویروس کرونا بازگشته است. اما انتظار می رود که در برخی از بخش های دیگر از جمله هتلداری و رستورانداری بهبود این خوش بینی زمان بیشتری طول بکشد.

بانک ژاپن هر سه ماه یکبار نظرسنجی تانکان را انجام می دهد. این نظرسنجی حدود ۹۵۰۰ شرکت را تحت پوشش قرار می دهد. حس خوشبینی تجاری تفاوت بین درصد شرکت هایی که می گویند تجارت خوب است و آنهایی که می گویند تجارت خوب نیست را نشان می دهد.

این جدیدترین گزارش روز پنجشنبه منتشر شد. این گزارش نشان می دهد که اعتماد به نفس در تولیدکنندگان بزرگ با ۱۵ واحد افزایش به ۵ رسیده است. این بهبود نسبت به گزارش قبلی، که در ماه دسامبر منتشر شد، به خاطر رشد در صادرات بوده است. این سومین افزایش متوالی سه ماهه را نشان می دهد.

این رقم همچنین در سطح سپتامبر ۲۰۱۹ یعنی پیش از آغاز بحران ویروس کرونا است.

اما نتایج تانکان برای بسیاری از شرکت های غیر تولیدی تصویری متفاوتی را نشان می دهد. این بخش به طور کلی در مسیر بهبودی قرار داشت اما هنوز در سطح منفی یک بود.

اعتماد به نفس در بین مدیران در آژانس های گردشگری و رستوران ها بشدت کاهش یافت. کسب و کار آنها طی این همه گیرى با محدودیت هایی، از جمله کوتاه شدن ساعات کار در بارها و رستوران ها، کاهش یافت.