اوساکا خواستار اقدامات سختگیرانه تر مقابله با ویروس کرونا شد

استانداری اوساکا تصمیم گرفته است که از دولت مرکزی بخواهد به این استان اجازه دهد تا اقدامات سختگیرانه تر مقابله با همه گیری ویروس کرونا مشابه با وضعیت اضطراری را اجرا کند.

این تصمیم در جلسه کار گروه ویروس کرونا در این استان روز چهارشنبه گرفته شد.

این اولین باری است یک دولت محلی تصمیم گرفته است که انجام اقدامات ویژه ای را درخواست کند که به استانداران اجازه می دهد حتی در صورتی که وضعیت اضطراری برقرار نیست گام های متمرکزی اتخاذ کنند.