نرخ بیکاری در ژاپن در ماه فوریه تغییری نکرده است

داده های دولت ژاپن نشان می دهد که نرخ بیکاری در کشور در ماه فوریه تغییری نکرده است. با این وجود تعداد شاغلینی که نتوانسته اند کار کنند برای سیزدهمین ماه متوالی افزایش داشته است.

وزارت کشور می گوید نرخ بیکاری فصلی در کشور در ماه فوریه به ۹ / ۲ درصد رسید که مشابه ماه قبل از آن است.

تعداد افراد بیکار با ۳۵۰ هزار نفر افزایش به ۹۴ / ۱ میلیون نفر رسید. این رقم تغییرات سال به سال را محاسبه می کند و به همین خاطر نشان دهنده روند متفاوتی از نرخ بیکاری است.

مقامات وزارت کشور معتقدند که اعلام دومین وضعیت اضطراری برای ویروس کرونا تاثیر چندانی بر بازار کار نداشته است. با این وجود آنها می گویند نمی توان شرایط را رو به بهبود ارزیابی کرد.