ابراز نگرانی ژاپن نسبت به قانون جدید گارد ساحلی چین

مقامات وزارت دفاع ژاپن در یک کنفرانس از راه دور با مقامات چینی درباره اوضاع در دریای چین شرقی گفتگو کردند.

مقامات ژاپنی نسبت به هرگونه تلاشی که یکجانبه و با توسل به زور وضعیت موجود را تغییر دهد، به شدت هشدار دادند.

آنها نگرانی عمیق خود در مورد قانون جدید گارد ساحلی چین را هم ابراز کردند.

آنها گفتند که هرگونه تلاشی که باعث آسیب دیدن منافع مشروع ژاپن و سایر کشورها شده و موجب بروز تنش در دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی شود، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

در عین حال، مقامات ژاپنی و چینی درباره اهمیت ادامه گفتگوها هم نظر بودند.

مقامات ژاپنی می گویند که هر دو طرف معتقدند که برای جلوگیری از برخوردهای تصادفی بین کشتی های پرسنل دفاعی دو کشور، تلاش ها جهت برقراری یک خط تماس مستقیم در زودترین زمان ممکن باید افزایش یابد.