شورای امنیت برای سومین بار برای میانمار جلسه تشکیل می دهد

شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز چهارشنبه برای بحث درباره نحوه واکنش به ادامه خشونت ها در میانمار تشکیل جلسه بدهد.

این سومین بار از زمان کودتای ارتش در ماه فوریه خواهد بود که این شورا برای نگرانی ها در مورد میانمار جلسه تشکیل می دهد. این کودتا منجر به تظاهرات گسترده و سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط ارتش شده و تعداد تلفات آن روز به روز در حال افزایش است.

رئیس شورای امنیت روز ۱۰ مارس در محکومیت خشونت علیه معترضان و برای درخواست بیشترین سطح خویشتن داری از ارتش یک بیانیه صادر کرد.

برخی از کشورهای غربی می گویند باید قطعنامه ای صادر شود که شامل تحریم های اقتصادی و تحریم تسلیحاتی روی ارتش میانمار باشد.

معلوم نیست که سومین جلسه این شورا قادر خواهد بود برای توقف خشونت ها اقداماتی ملموس اتخاذ کند یا خیر.