غبار شن در مناطق غربی ژاپن

شن زرد از مناطق بیابانی چین به غرب ژاپن رسیده است.

مقام های هواشناسی می گویند که روز دوشنبه این پدیده در مناطق کیوشو، شیکوکو و چوگوکو مشاهده شده است. بادهای غربی در این مناطق شدت گرفته اند.

میدان دید در شهر ماتسوئه به ۶ کیلومتر، در شهر هیروشیما به ۸ کیلومتر و در شهر اوکایاما به ۹ کیلومتر کاهش یافته است.

انتظار می رود که این شن ها به تدریج به سمت شرق حرکت کنند و در طول روز سه شنبه به مناطق شرقی تا شمالی ژاپن برسند. احتمال دارد که میدان دید در برخی مناطق به زیر ۵ کیلومتر برسد.

مقام های هواشناسی به رانندگان توصیه می کنند که مراقب باشند.