سوگا پرتاب موشک از سوی کره شمالی را محکوم کرد

سوگا یوشیهیده، نخست وزیر ژاپن پرتاب موشک توسط کره شمالی را به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت ژاپن و منطقه شدیدا محکوم کرده است.

سوگا گفت ژاپن قویا به این پرتاب ها که نقض قطعنامه های سازمان ملل است اعتراض دارد.

سوگا افزود دولت تائید کرده است که این موشک ها خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن در دریای ژاپن سقوط کردند اما دولت باید آمادگی و نظارت را تقویت کند.

نخست وزیر ژاپن گفت یک جلسه فوق العاده شورای امنیت ملی ژاپن تشکیل داده است و افزود دولت در حال تجزیه و تحلیل مقاصد کره شمالی از پرتاب این موشک ها است.

سوگا برعزم خود برای حفاظت از جان مردم ژاپن و زندگی صلح آمیز آنها از طریق همکاری نزدیک با آمریکا، کره جنوبی و کشورهای دیگر تاکید کرد.