آژانس به کاهش نگرانی در مورد آبهای رادیواکتیو ژاپن کمک می کند

ژاپن برای همکاری جهت کاهش نگرانی ها در مورد دفع آبهای آلوده به رادیواکتیو در نیروگاه هسته ای فوکوشیما دای ایچی تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی را بدست آورده است.

کاجی یاما هیروشی، وزیر صنایع، و رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس، روز سه شنبه در یک کنفرانس ویدیویی در این مورد گفتگو کردند.

کاجی یاما گفت مرحله نهایی هماهنگی برای تعیین سیاست دولت در مورد دور ریختن آبهای آلوده در دست اجرا است. او همچنین گفت رفع نگرانی ها و دغدغه ها در مورد ایمنی آب چه در داخل کشور و چه در کشورهای همسایه اهمیت یافته است.

گروسی گفت متقاعد است که ژاپن تمامی ظرفیت های فنی برای دفع آبهای آلوده را دارد و آژانس به عنوان یک سازمان فنی و بیطرف همکاری خواهد کرد.

یک هیئت کارشناسی دولتی ژاپن گفته است که راههای عملی برای دفع این آبها رقیق کردن آن به سطوح قابل قبول و سپس ریختن آن به دریا یا پخش کردن آن در هوا است.

هنگامی که دولت در مورد چگونگی دفع این آبها تصمیم بگیرد، آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد دارد بطور مستمر بر این کار نظارت، روشهای آن را پایش و نتایج آن را به جامعه بین المللی گزارش کند.