آغاز کارآزمایی بالینی دو واکسن جدید ژاپنی

دو شرکت داروسازی ژاپنی کارآزمایی بالینی واکسن های کرونا خود را در روز دوشنبه آغاز کردند.

شرکت دای ایچی سانکیو می گوید که در مجموع ۱۵۲ فرد بزرگسال سالم در این آزمایش شرکت دارند. به گفته این شرکت محققان ایمنی واکسن ساخت این شرکت را می سنجند و بررسی می کنند که آیا در بدن افراد آنتی بادی (پادتن) تولید می شود یا خیر و اینکه چند دوز از واکسن باید توصیه شود.

محصول شرکت دای ایچی سانکیو مانند نوع واکسن فایزر است که از پروتئین نوترکیب یا mRNA استفاده می کند. تزریق واکسن فایزر اکنون در ژاپن در دست انجام است.

شرکت KM Biologics نیز آزمایش بالینی واکسن خود را با ۲۱۰ فرد بالغ سالم شروع کرده است. این یک واکسن غیرفعال است که از نوع واکسن های آنفلولانزاست.

وزارت بهداشت می گوید که این شرکت ها پس از شیونوگی و آنگس، سومین و چهارمین شرکت هایی هستند که در ژاپن چنین کارآزمایی هایی با واکسن های ساخت داخل را شروع کرده اند.