اعتراض استاندار اوکیناوا به وزارت دفاع در مورد جرائم جنسی پرسنل نظامی آمریکایی

استاندار اوکیناوا در جنوب ژاپن بخاطر دو مورد ادعای تجاوز جنسی که پرسنل نظامی آمریکایی مستقر در این استان مرتکب آن شدند به وزارت دفاع اعتراض کرده است.

این دو مورد هفته گذشته در اوکیناوا فاش شدند. نه دولت مرکزی و نه پلیس این موارد را به استانداری گزارش نکرده بودند.

استاندار تاماکی دنی روز چهارشنبه با اونیکی ماکوتو معاون وزیر دفاع در این وزارتخانه در توکیو دیدار کرد.

تاماکی نارضایتی و خشم خود را ابراز داشت و گفت که این حوادث کاملا غیرقابل قبول است زیرا اینها اعمالی جدی و بدخواهانه است که حقوق بشر و کرامت زنان را نادیده می‌گیرد. او گفت که افشای این حوادث به فاصله چند روز از یکدیگر باعث نگرانی قابل توجهی در میان مردم اوکیناوا شده است. تاماکی خاطرنشان کرد که در مورد حادثه دسامبر گذشته که در آن یک دختر زیر سن قانونی ربوده شده بود، برای حصول اطمینان از ایمنی کودکان باید با همکاری نهادهای مربوطه و جامعه به آن رسیدگی می‌شد.

وی از واکنش دولت به این حوادث انتقاد کرد و گفت که عدم اطلاع رسانی به استانداری و شهرداری مانع از اتخاذ اقدامات محلی می‌شود.

تاماکی درخواست کرد که تمامی حوادث و سوانح مربوط به پرسنل نظامی آمریکا به این استانداری گزارش شود.