دولت ژاپن درآمد مالیاتی بی‌سابقه‌ای در سال مالی ۲۰۲۳ کسب کرد

ادارات مالیات ژاپن برای چهارمین سال متوالی درآمد بالایی کسب کردند. بخش عمده‌ای از این افزایش را شرکت‌های دارای عملکرد قوی تامین کرده‌اند.

منابع می‌گویند درآمد مالیاتی برای سال مالی ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۲ تریلیون ین یا حدود ۴۴۶ میلیارد دلار بوده است. این دومین سال متوالی بود که این رقم به ۷۰ تریلیون رسید.

این مبلغ همچنین حدود ۲ تریلیون ین بیشتر از برآورد دولت در نوامبر سال گذشته، در زمان تدوین بودجه تکمیلی، بود.

درآمد مالیاتی اخذشده از شرکت‌ها در حالی افزایش یافت که شرکت‌های صادرات‌محور و سایر مشاغل به دلیل کاهش ارزش ین درآمدهای بالاتری را گزارش کردند.

تورم عامل دیگر این افزایش بود. قیمت‌های بالاتر درآمدهای حاصل از مالیات بر مصرف را افزایش داد.

با این حال، ژاپن همچنان با وضعیت مالی سختی مواجه است. دولت برای تامین کسری درآمد اوراق قرضه منتشر می‌کند.

بودجه مالی ۲۰۲۳ کشور، شامل بسته تکمیلی، بالغ بر ۱۲۷ تریلیون ین یا بیش از ۷۸۶ میلیارد دلار بود.