نظرسنجی ان‌اچ‌کی: میزان تایید کابینه کیشیدا به پایین‌ترین سطح رسید

نظرسنجی ان‌اچ‌کی نشان می‌دهد که میزان رضایت از کابینه کیشیدا فومیو، نخست‌وزیر ژاپن، با ۳ واحد درصد کاهش به ۲۱ درصد که پایین‌ترین حد تاکنون است رسید. نرخ عدم رضایت با ۵ واحد افزایش به ۶۰ درصد رسید.

این میزان تایید کمترین میزان از زمان آغاز کابینه کیشیدا در اکتبر ۲۰۲۱ و همچنین پایین‌ترین میزان از زمانی است که حزب لیبرال دموکرات، حزب اصلی حاکم در دسامبر ۲۰۱۲ قدرت را دوباره به دست گرفت.

ان‌اچ‌کی از جمعه طی سه روز این نظرسنجی تلفنی ماهانه را انجام داد. نزدیک به ۱۲۰۰ نفر به این نظرسنجی پاسخ دادند.

در میان کسانی که از کابینه نخست‌وزیر حمایت می کنند، ۴۸ درصد گفتند که به نظر می‌رسد بهتر از جایگزین‌های ممکن است، ۲۲ درصد گفتند که این کابینه متشکل از احزاب سیاسی مورد حمایت آنها است، و ۱۳ درصد نیز اعتماد خود به کیشیدا را ابراز کردند.

از میان مخالفان، ۴۹ درصد گفتند که امید کمی به سیاست‌های کابینه دارند، ۲۴ درصد گفتند که این کابینه توانایی اجرای سیاست‌ها را ندارد و ۹ درصد نیز گفتند که به نخست وزیر اعتماد ندارند.

رتبه محبوبیت حزب لیبرال دموکرات از ماه مه ۲ واحد درصد کاهش یافت و به ۵ / ۲۵ رسید.

این رقم از زمان آغاز کابینه کیشیدا در سه سال پیش، ۷ / ۱۵ واحد کاهش یافته است.

این رقم همچنین پایین‌ترین رقم از زمانی است که این حزب در دسامبر ۲۰۱۲ مجددا قدرت را در دست گرفت.