پارلمان ژاپن قانونی را برای گسترش کمک‌های مراقبت از کودکان تصویب کرد

پارلمان ژاپن، با توجه به کاهش نرخ زاد و ولد، قانونی را برای افزایش حمایت از کودکان و خانواده‌های فرزندپرور تصویب کرده است.

بر اساس قانون جدید، در دسامبر امسال، شرط سقف درآمد خانوار برای دریافت کمک هزینه فرزند حذف می‌شود.

پوشش این کمک‌هزینه برای کودکان تا سن ۱۸ سال گسترش خواهد یافت.

خانواده‌ها می‌توانند بدون توجه به شاغل بودن والدین یا سرپرستان، کودکان را در مراکز نگهداری از کودکان قرار دهند و کمک هزینه مرخصی مراقبت از کودکان افزایش خواهد یافت.

برای تامین مالی این برنامه‌ها، دولت در نظر دارد حق بیمه عمومی را که توسط افراد و شرکت‌ها پرداخت می‌شود افزایش دهد تا یک سیستم تامین مالی ایجاد کند که فاز اولیه آن از سال مالی ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.

این قانون همچنین تصریح می‌کند که کودکانی که از اعضای خانواده مراقبت می‌کنند، واجد شرایط حمایت دولت مرکزی و شهرداری خواهند بود و اقدامات برای کمک به آنها تقویت خواهد شد.

این قانون روز چهارشنبه در جلسه عمومی مجلس سنا با حمایت حزب حاکم لیبرال دموکرات و شریک آن حزب کومه‌ئی به تصویب رسید.