دولت ژاپن طرحی را برای تقویت خط‌مشی‌های مربوط به کودکان تصویب کرد

دولت ژاپن یک برنامه عملی با هدف تقویت خط‌مشی‌های مربوط به کودکان اتخاذ کرده است. این برنامه شامل اقداماتی جهت مقابله با کاهش نرخ زاد و ولد و فقر کودکان در این کشور است.

دولت این طرح را در جلسه روز جمعه تصویب کرد. این طرح راه‌هایی را برای اجرای خط‌مشی‌های مربوط به کودکان در پنج سال آینده تعیین می‌کند. این طرح حدود ۴۰۰ اقدام را ترویج می‌کند که هدف آنها ارائه حمایت جامع از دوران کودکی تا بزرگسالی است.

دولت امیدوار است با ارائه کمک‌های مالی، کاهش نرخ زاد و ولد را معکوس کند. دولت می‌خواهد کمک هزینه پرورش فرزندان را افزایش داده، هزینه‌های سنگین تحصیل پس از راهنمایی را کاهش، و اقدامات دیگری هم انجام دهد.

این طرح خواهان اقداماتی با هدف مقابله با فقر و خودکشی کودکان است. این طرح همچنین شامل کمک به کودکانی است که از اعضای خانواده خود مراقبت می‌کنند. چنین کودکانی به عنوان «مراقبان جوان» شناخته می‌شوند.