صدور گواهی سکونت برای یک زوج همجنس (مرد) در شهری در ژاپن

یکی از شهرهای غربی ژاپن گواهی سکونتی صادر کرده است که در آن شریک یک زوج همجنس (مرد) به عنوان شوهر ثبت‌نام نشده توصیف می‌شود.

این اقدام در ژاپن امری غیرعادی است، زیرا ازدواج همجنس‌گرایان از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده است.

ماتسوئورا کیِتا و فوجی‌یاما یوتارو در ماه مارس به شهر اومورا در استان ناکاساکی نقل‌مکان کردند.

در اوایل ماه مه، آنها برای اخذ گواهی سکونت درخواست دادند. آنها در این درخواست رابطه خود را اینگونه توصیف کردند که ماتسورا نقش سرپرست خانواده را دارد و فوجی‌یاما شوهر ثبت نام نشده است.

مقامات شهر درخواست آنها را همان موقع پذیرفتند و گواهی برای آنها صادر کردند که در آن رابطه آنها طبق درخواستشان توصیف شده بود.

ماتسوئورا گفت باورش نمی‌شود که با درخواستشان موافقت شده است و از این اتفاق خوشحال است.

شهر اومورا سال گذشته برنامه‌ای ارائه کرد که طبق آن مقامات محلی برای زوج‌های همجنس گواهی شریک زندگی صادر می‌کنند.

ماتسوئورا گفت برنامه شریک زندگی در حال حاضر از نظر قانونی الزام آور نیست، اما مورد او ممکن است منجر به این شود که چنین برنامه‌ای در آینده قدرت قانونی داشته باشد. او افزود امیدوار است سایر مناطق نیز از این روند پیروی کنند یا بحث را در مورد این برنامه‌ها تشویق کنند.