بیمارستان غزه: جان بیماران به دلیل کمبود سوخت در خطر است

مقامات بیمارستانی در جنوب نوار غزه می‌گویند اگر نتوانند برای ژنراتورهای برق سوخت تهیه کنند، جان بیماران در خطر خواهد بود. سوخت به دلیل بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی و تأخیر در تدارکات بشردوستانه رو به اتمام است.

مقامات بیمارستان ناصر در خان یونس به دفتر ان‌اچ‌کی در غزه و دیگر رسانه‌های محلی گفتند که از اوایل ماه مه نتوانسته‌‌اند سوخت دریافت کنند.

آنها گفتند که توانسته بودند با سوخت بسیار کم باقیمانده در یک مخزن ذخیره که آن را با یک سطل بیرون آوردند، ژنراتورهای الکتریکی را بکار بیندازند.

مقامات همچنین گفتند ۱۲ نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تحت درمان هستند. آنها گفتند اگر انکوباتورها از کار بیفتند، جان نوزادان به خطر می‌افتد.

یکی از مدیران این بیمارستان به خبرنگاران گفت که اگر سوخت به سرعت نرسد، افراد بیمار و نوزادان نارس خواهند مرد.