جوجه درنای تاج قرمز بازدیدکنندگان را به پارک طبیعی هوکایدو جلب می‌کند

یک جوجه درنای تاج قرمز بازدیدکنندگان را به استان هوکایدو در شمال ژاپن جلب می‌کند. این گونه به عنوان گنجینه طبیعی ملی ویژه تعیین شده است.

یک منطقه مخافظت شده در شهر کوشیرو در حال حاضر میزبان ۱۴ درنا در محیطی مشابه زیستگاه طبیعی آنها است. این مکان پنج سال متوالی شاهد تولدموفقیت‌آمیز جوجه درناها بوده است.

مراقبان درناها روز هشتم ماه مه تایید کردند که جوجه‌ای با مرافبت مشترک یک درنای نر به نام کو و درنای ماده به نام تاکامی از تخم متولد شد.

این جوجه درنا به رنگ قهوه ای تیره حدود ۱۲ سانتی‌متر طول دارد. جنسیت آن هنوز مشخص نیست.

بازدیدکنندگان روز بعد به این مرکز آمدند تا نگاهی هر چند کوتاه به جوجه‌ای که به دنبال والدینش راه می‌رود داشته باشند و از این خانواده درنا عکس بگیرند.

کارکنان این مرکز می‌گویند جوجه درنای تاج قرمز می‌تواند طی حدود سه ماه به اندازه یک درنا بالغ رشد کند.