نظرسنجی ان‌اچ‌کی: نرخ تایید کابینه کیشیدا به ۲۴ درصد رسید

یک نظرسنجی ان‌اچ‌کی نشان می‌دهد که میزان تایید کابینه نخست وزیر کیشیدا فومیو با یک درصد افزایش به ۲۴ درصد رسیده است. نرخ عدم رضایت از او با ۳ واحد کاهش به ۵۵ درصد رسید.

ان‌اچ‌کی این نظرسنجی تلفنی ماهانه را طی سه روز از روز جمعه انجام داد. بیش از ۱۲۰۰ نفر به این نظرسنجی پاسخ دادند.

در میان کسانی که از کابینه کیشیدا حمایت می‌کنند، ۴۵ درصد گفتند که به نظر می‌رسد بهتر از جایگزین‌های ممکن است، ۲۵ درصد گفتند که این کابینه متشکل از احزاب سیاسی است که آنها از آنها حمایت می کنند، و ۱۴ درصد نیز گفتند که به کیشیدا اعتماد دارند.

از میان مخالفان، ۴۸ درصد گفتند که انتظارات کمی از سیاست‌های کابینه دارند، ۲۴ درصد گفتند که کابینه توانایی اجرای سیاست‌ها را ندارد و ۱۰ درصد گفتند که به نخست وزیر اعتماد ندارند.