Mickey Mouse Shinkansen train runs in Kyushu

    A Shinkansen bullet train featuring Mickey Mouse has made its debut in Kyushu.