NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học tiếng Nhật online > Giới thiệu: Bảng chữ cái tiếng Nhật

Học tiếng Nhật online Giới thiệu: Bảng chữ cái tiếng Nhật

Bảng chữ cái tiếng Nhật "kana". Đây là chữ cái ký âm, mỗi chữ cái là một âm tiết.

Nghe âm thanh bằng cửa sổ khác

Tải tất cả các bài học bằng văn bản PDF

Bấm vào đây để nghe phát âm!

 • ガギグゲゴ
 • ザジズゼゾ
 • ダヂヅデド
 • バビブベボ
 • パピプペポ
 • キャ キュ キョ
 • シャ シュ ショ
 • チャ チュ チョ
 • ニャ ニュ ニョ
 • ヒャ ヒュ ヒョ
 • ミャ ミュ ミョ
 • リャ リュ リョ
 • ギャ ギュ ギョ
 • ジャ ジュ ジョ
 • ビャ ビュ ビョ
 • ピャ ピュ ピョ
Tải hướng dẫn cách viết chữ hiragana (ひらがな)Tải hướng dẫn cách viết chữ katakana (カタカナ)

Danh sách bài học:Cập nhật hàng tuần

Giới thiệu

Kiểm tra kỹ năng

Tìm kiếm theo chủ đề

 • Khuyên bảo, gợi ý, yêu cầu
 • Đề nghị chỉ dẫn và giải thích
 • Cụm từ
 • Miêu tả tình huống
 • Diễn đạt ý kiến
 • Chào hỏi
 • Diễn đạt lịch sự
 • Đối đáp
 • Tự giới thiệu
 • Mua sắm
[Miễn phí] Tải bài học (Âm thanh/Văn bản)

Gửi câu hỏi hoặc phản hồi về các bài học tiếng Nhật: Gửi nhận xét