NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Động từ thể NAI (Bài 21)

Tài liệu bổ sung

Động từ thể NAI (Bài 21)

Thể MASU Thể NAI
TSUKAIMASU
(sử dụng)
TSUKAWANAI
MACHIMASU
(đợi)
MATANAI
ATSUMARIMASU
(tập trung)
ATSUMARANAI
YOMIMASU
(đọc)
YOMANAI
KAKIMASU
(viết)
KAKANAI
ISOGIMASU
(vội)
ISOGANAI
IKIMASU
(đi)
IKANAI
TABEMASU
(ăn)
TABENAI
OBOEMASU
(nhớ)
OBOENAI
IMASU
(có/tồn tại)
INAI
MIMASU
(nhìn)
MINAI
KIMASU
(đến)
KONAI
SHIMASU
(làm)
SHINAI

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK