NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > فرم-NAI فعل ها (درس 21)

ابزارهای یادگیری

فرم-NAI فعل ها (درس 21)

فرم-MASU فعل فرم-NAI فعل
TSUKAIMASU
(استفاده کردن)
TSUKAWANAI
MACHIMASU
(منتظر بودن)
MATANAI
ATSUMARIMASU
(گردآوری کردن، جمع کردن)
ATSUMARANAI
YOMIMASU
(خواندن)
YOMANAI
KAKIMASU
(نوشتن)
KAKANAI
ISOGIMASU
(عجله کردن)
ISOGANAI
IKIMASU
(رفتن)
IKANAI
TABEMASU
(خوردن)
TABENAI
OBOEMASU
(به یاد سپردن، حفظ کردن)
OBOENAI
IMASU
(بودن، ماندن)
INAI
MIMASU
(نگاه کردن به)
MINAI
KIMASU
(آمدن)
KONAI
SHIMASU
(انجام دادن)
SHINAI

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید