เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > เรากำลังเรียนกับแอนนา!

กรุณาถ่ายภาพตัวท่านขณะเรียนภาษาญี่ปุ่นและส่งภาพนั้นมาให้เรา!

[เงื่อนไขในการส่ง]

 • เราไม่รับประกันว่าภาพถ่ายและความเห็นทั้งหมดที่ส่งมาร่วมประกวดนั้นจะได้รับการออกอากาศหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเรา
 • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของไฟล์ที่ท่านจะส่งมาให้เรานั้นมีขนาดไม่เกิน 200 MB
 • เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ ไม่รวมอีเมลต่าง ๆ และผลจากการรวบรวมข้อมูลนั้น อาจนำไปใช้ออกอากาศภายในประเทศญี่ปุ่นและการนำไปออกอากาศซ้ำโดย NHK ซึ่งรวมถึงการผลิตซ้ำ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการออกอากาศของ NHK ภาคต่างประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศและกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนอการประกวดรายการ กิจกรรมต่าง ๆ ห้องสมุดสาธารณะ และเว็บไซต์ โดยไม่คำนึงว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ นอกจากนี้ ยังอาจได้รับการเผยแพร่แก่หน่วยงานกระจายเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจาก NHK ช่องโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกภายในประเทศและกิจการกระจายเสียงต่างประเทศ และอาจนำไปผลิตวีดิทัศน์หรือบันทึกเสียงเพื่อการพาณิชย์ และนำไปใช้สำหรับผลิตวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ โปรดทราบว่า การข้อมูลไปใช้ในลักษณะเช่นนี้อาจไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ชื่อที่ใช้ในการส่งอาจละไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
 • ภาพถ่ายและความเห็นที่ได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือตัดทอนโดยบรรณาธิการในลักษณะที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเจตนารมณ์ของผู้สมัครและเนื้อหาของบทสนทนา
 • กรุณาอย่าใช้งานของบุคคลอื่น นอกจากงานของผู้สมัครเอง ในการแสดงความเห็นและส่งภาพถ่าย อาทิ ภาพถ่าย ภาพวาด สำนวนติดปาก บทพูดในละคร และกลอนต่าง ๆ
 • หากบุคคลอื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับภาพถ่ายหรือความเห็นที่ส่งมา ผู้ส่งต้องรับผิดชอบทั้งหมด
 • หากผู้ส่งมีสถานะเป็นผู้เยาว์ในประเทศของตนเอง ผู้ส่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน
 • โปรดทราบว่าเราไม่สามารถส่งคืนข้อมูลที่ท่านส่งมาแล้ว
 • อีเมลที่ส่งมายังเราจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น
  1. (1) ติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับภาพถ่ายหรือความเห็นของท่าน
  2. (2) ติดต่อเกี่ยวกับการผลิตรายการ
  3. (3) การแจ้งเรื่องการจัดหารายการ ภาพถ่าย หรือความเห็นของท่านแก่ธุรกิจอื่นนอกเหนือจาก NHK
  4. เราจะไม่มีการนำอีเมลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 • เกี่ยวกับวิธีการของ NHK ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนั้น กรุณาอ่าน “การพิทักษ์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอ็นเอชเค

กรุณาส่งภาพและความเห็นของท่านมายังเรา หากท่านตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น